Faq

Vanliga frågor

Vad innebär det att mjölken kommer från biodynamiska gårdar?

Det biodynamiska jordbruket bygger på ett kretsloppstänkande som syftar till att stärka de ekologiska systemen i jorden. Genom att berika åkrarna med djurens gödsel återförs en stor del av växtrikets näringsämnen tillbaka till jorden.

Kretsloppet har många positiva effekter; gödslingen bidrar till att mullhalten i jorden ökar vilket skapar större biologisk aktivitet och fler levande markorganismer. Den gör även att jorden blir bördigare, näringsvärdena i grödorna förbättras och jordbrukets klimatpåverkan minskar.


Vad är skillnaden mellan biodynamiskt och ekologiskt? Är biodynamiska produkter bättre än ekologiska?

Biodynamik är en inriktning inom det ekologiska jordbruket och kan ses som en förstärkning av detta. Förutom att järna mejeris produkter uppfyller alla regler enligt den ekologiska krav-märkningen, den mest kända miljömärkningen för livsmedel i sverige, är de också demetermärkta. Detta markerar att gården arbetar biodynamiskt med de hårdare krav som ställs på djurhållning och odling. Mer om demetermärkningen kan du läsa på svenska demeterförbundets webb.

Hur länge får kalven gå tillsammans med kon på de gårdar järna mejeri samarbetar med?

Ko och kalv går vanligen tillsammans mellan ett och sju dygn, beroende på hur förutsättningarna ser ut. På en av gårdarna går ko och kalv ihop i tre månader. På de gårdar vi samarbetar med går alla kalvar i grupp efter separationen från kon. Kalvarna får komjölk (helmjölk från korna) åtminstone de tre första månaderna.

Hur behandlas djuren på en biodynamisk gård?

Djuren går utomhus så länge som möjligt under sommarhalvåret och vistas i rymliga lösdriftsstallar under vintern. Djuren äter foder som till övervägande del odlas på gården, och antalet djur anpassas till den mängd foder som gården själv kan producera. man låter också korna behålla sina horn.

Vilken roll har djuren i det ekologiska kretsloppsjordbruket?

Eftersom biodynamiskt jordbruk bygger på samspelet mellan djur och natur är korna en förutsättning för att åstadkomma ett naturligt kretslopp. Grunden för att upprätthålla långsiktigt bra grödor är att ha balans mellan kornas gödsel och åkrarnas storlek.

Alternativet till att ha idisslande djur är att använda konstgödsel, vilket är vanligt inom konventionellt jordbruk. Sådana gödslingsmetoder kan dock leda till negativa effekter för miljön, bland annat läckage av näringsämnen till våra vattendrag, spridning av kemiska bekämpningsmedel och minskad biologisk mångfald. Det ekologiska kretsloppsjordbruket har motsatt effekt på dessa punkter.

Varför får korna inget kraftfoder?

Korna på våra gårdar utfodras enbart med grovfoder, det vill säga gräs och klöver när det finns att beta och hö och ensilage under vinterhalvåret. Skälen till detta är flera och de viktigaste presenterar vi här. Kort sagt är det bättre för korna, bättre för planeten och dessutom resulterar det i nyttigare mjölk.

För vidare läsning om nyttan med att skippa kraftfodret rekommenderas den här artikeln (publicerad 2018-04-17) som sammanfattar resultatet av en forskningsstudie på området, eller det här inlägget (publicerat 2018-09-01) på Ytterjärna Forum.

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter, gårdar, hur du blir återförsäljare eller något helt annat? Välkommen att höra av dig.